servicii

proiectare

PUZ - plan urbanistic zonal

Elaborarea şi aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal - PUZ este obligatorie în cazul: zonelor centrale ale localităţilor, zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor, a complexelor de odihnă şi agrement, a parcurilor industriale, a parcelărilor.

PUZ se mai elaborează şi pentru: modificarea funcţiunilor zonei, modificarea regimului de construire, modificarea regimului de înălţime, a înălţimii maxime admise şi a CUT (coeficient de utilizare a terenului), stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile faţă de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) si celelalte limite ale parcelelor, extinderea perimetrului intravilan.

PUD - plan urbanistic de detaliu

Elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD poate fi făcută numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform condiţionărilor din PUG/PUZ.

Planul urbanistic de detaliu – PUD – însoţit de ilustrarea de arhitectură – poate reglementa: modificarea POT (procentul de ocupare a terenului), modificarea distanţelor dintre perimetrul edificabil şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei.

Planul urbanistic de detaliu mai cuprinde prevederi legate de: asigurarea accesibilităţii pe parcelă şi racordarea la reţelele edilitare; permisivităţile şi constrângerile urbanistice privind volumele construite şi amenajările exterioare; relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

anteproiectul – studiul de fezabilitate

Anteproiectul constituie o etapă complexă de elaborare a proiectului, la care se stabileşte conformarea funcţională, architectural volumetrică, constructivă şi nivelul de echipare şi dotare pentru noua construcţie, ca răspuns la toate problemele ridicate de tema de proiectare, pe care trebuie să o ilustreze complet şi să o îmbogăţească prin soluţiile adoptate, în limitele unui efort financiar care să ţină seama de posibilităţile beneficiarului.

avize şi autorizaţia de construir

Documentaţia necesară pentru obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism (CU), în vederea obţinerii autorizaţiei de construire (PAC): fişe tehnice, documentaţii cu extrase din proiectele tehnice pe specialităţi şi memorii specifice pentru avize/acorduri.

proiectul tehnic

Proiectul tehnic este alcătuit din totalitatea documentaţiilor care cuprind soluţiile de realizare a unui obiect de investiţii, pe baza cărora se autorizează, se poate pregăti si desfăşura execuţia lucrărilor de construcţii, se urmăreşte şi se controlează calitatea acestora.

Proiectul tehnic mai constituie baza şi pentru elaborarea documentaţiilor pentru avize/acorduri şi a proiectului de autorizare a executării lucrărilor de construcţii – PAC, stabilit prin lege ca un extras din proiectul tehnic; întocmirea cererilor de ofertă (licitaţie) în vederea alegerii constructorului; determinarea nivelului real al costului investiţiei; corelarea ritmului execuţiei cu posibilităţile financiare ale beneficiarului; efectuarea în avans a aprovizionării unor materiale cu pondere importantă în valoarea lucrării; recepţia lucrărilor de construcţie efectuate.

Proiectul tehnic cuprinde toate specialităţile: arhitectură, structura de rezistenţă, instalaţii, organizare şantier.

detalii de execuţie

Detaliile de execuţie – DDE – nuanţează la nivel de amănunt soluţiile stabilite în proiectul tehnic, fără modificarea autorizaţiei de construire şi a costurilor prevăzute prin devizele aprobate de către beneficiar.

Detalliile de execuţie reprezintă etapa finală a elaborării proiectului realizată după însuşirea de către beneficiar a proiectului tehnic şi după emiterea autorizaţiei de construire.

pregătirea execuţiei

Pregătirea execuţiei constă în alegerea antreprenorilor şi a diriginţilor de şantier pe baza ofertelor făcute de constructori şi pe baza PT şi DDE, la cererea beneficiarului, prin prospectarea generală a pieţei, prin analiza şi selectarea ofertelor constructorilor.

urmărirea de şantier

Prezenţa arhitectului şi a proiectanţilor de specialitate pe şantier este o componentă esenţială a asigurării calităţii execuţiei lucrărilor de construire.

Acesta cuprinde participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmărire a calităţii prevăzut în PT, şi la cerere asistenţă tehnică pe şantier în vederea realizării construcţiei

auxiliare

design interior şi exterior

Design-ul sau amenajările unui spaţiu interior sau exterior constituie o fază care urmează elaborării proiectului de arhitectură, în cadrul unei construcţii propuse, sau poate interveni direct asupra unui spaţiu deja existent.

Amenajările interioare pot cuprinde de la caz la caz: compartimentări interioare, finisaje (detalii specifice, materiale, texturi, cromatică, studii de luminozitate, decoraţiuni, mobilier, etc)

consultanţă de specialitate

Consultanţa de specialitate acordată beneficiarului în cadrul unui proiect sau separat, poate cuprinde mai multe aspecte: consilierea beneficiarului cu privire la etapele desfăşurării unui proiect, a avizelor şi acordurilor ce trebuie obţinute, a reglementărilor in vigoare privind regimuri de construire, zone protejate etc, dar şi consiliere pentru soluţii tehnice, angajarea unor constructori sau a dirigintelui de şantier, întocmirea cererilor de ofertă pentru alegerea acestora, alegerea materialelor de construcţie, întocmirea cărţii tehnice a construcţiei sau organizarea recepţiei lucrărilor executate.